به ما بپیوندید

معرفی

مهلت نامزد کردن سخنرانان پایان یافت

داوطلب شوید

مهلت پیوستن به تیم داوطلبان پایان یافت

درباره تداکس

رویدادx بطور مستقل سازماندهی شده ، تداکس که همان روحیه گسترش ایده های ارزشمند را دارا می‌باشد، برنامه ای بومی و خود سازمان یافته است که مردم را برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ای مشابه با تد دورهم جمع می‌کند. در یک رویداد تداکس، سخنرانی‌های زنده به همراه پخش ویدیوهای تد، جرقه‌ی تبادل نظر و ارتباطی عمیق بین افراد را بوجود می‌آورند. این رویدادهای بومی که توسط گروه‌های مستقل (از تد و از یکدیگر) برگزار می‌شوند، تحت برند تداکس نامگذاری شده‌اند، که در آن حرف اکس نشا‌‌‌ن‌دهنده‌ی رویدادی است که مستقل برگزار می‌شود. تد مجموعه راهنمایی‌های عمومی برای برگزاری این گونه از رویدادها را فراهم کرده‌ است، اما هر رویداد تداکس خود سازمان یافته است و توسط گروه خودش برگزار می‌شود. (بر اساس قوانین و قوائد مشخص.)

در شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید

طبق افسا نه های کهن ایرانی قرن ها پیش هنگامی که یک پادشاه وارثی برای تاج وتخت خود نداشتند, یک پرنده افسانه ای به نام همای سعادت را به پرواز در می آورد, این پرنده بر روی شانه هر کسی که می نشست پاشاه ایران زمین میشد اکنون, قرن ها بعد, ما به وسیله به کارگیری منابع انرژی فسیلی بسیار مدرت شده ایم. این در حالی است که برای ما تکنولوژی, رفاه, کامیابی های اقتصادی, زمینه های توسعه برای ما با ارمغان آورده است, اما همراه بودن ان با معایب آن همواره قابل توجه میباشد. از جمله;بسیارضایع, مضر برای محیط زیست, تحدید کننده سلامتی بشر, تنبلی مفرط ناشی از رفاه بیش از حددر زندگی, و مهمترین نگرانی ها این میباشد که ما دلیلی برای اینکه بخواهیم خارج از روزمرگی خود فکر یا عمل کنیم,نداریم. بنابراین  این وظیفه ماست که قدمی در جهت پایایی, سلامتی, و پویایی برداریم. هرچند ما معتقدیم که نیازمند یک آینده ای با ایده هایی که نه تنها اشخاص بلکه به منافع کل دنیا است, انساهایی سازگاربا محیط زیست که در مسیر کامیابی ملاحظات و توجه خود به محیط زیست را دستور کار خود میدانند. استعارا, در تدکس سخنرانان همان پادشاه و ایده ها همان همای سعادت هستند. سخنران ها ایده های خود را به پرواز در می آورند و برروی دوش مدعوین می نشینند تا الهام بخش آینده ایG.R.E.E.N باشند.